Elevråd

Elevråd 2021-22

9. Kl. Oliver

8. Kl. Anders

7. Kl. Lise

6. Kl. Mathilde C

5. Kl. Malthe

4. Kl. Malthe

3. Kl. Simone

2. Kl. Maja

1. Kl. Lea

0. Kl. Maja


Elevråd

Vi har et velfungerende elevråd - det kan du læse mere om her:

Retningslinjer for elevrådsarbejde på Sydvestmors Friskole følger Folkeskolelovens § 1 stk. 3 som siger:

”Skolen forbereder eleverne til medbestemmelse og medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens undervisning og hele dagligdag må derfor bygge på åndsfrihed, ligeværd og demokrati. ”

Elevrådets formål på Sydvestmors Friskole er, at styrke den demokratiske dannelse.

Formålet med elevrådsarbejdet er, at give eleverne en indføring i de demokratiske processer, samt at sikre at eleverne har konkret indflydelse og medansvar for deres hverdag i skolen.

Samtidigt ønskes elevrådet som en sparringspartner i samarbejdet mellem bestyrelse, lærerværelse, elever og ansatte på skolen. Ligeså vigtigt er det, at elevrådet igangsætter debat eller planlægger arrangementer og trivselsaktiviteter for eleverne.

Retningslinjer for valg og forretningsgang:

Elevrådsvalg afholdes hurtigst muligt efter skoleårets start. Kontaktlæreren sørger for, at klasserne bliver informeret om valgprocedure, elevrådets opgave og om skolens forventninger til elevrådsrepræsentanterne. Klasselæreren hjælper og vejleder. Det nye elevråd kaldes sammen til et orienterende møde. Normalt konstituerer elevrådet sig efter en debat i elevrådet. Der vælges en formand, en næstformand og en sekretær. Dagsorden udformes af elevrådsformand og kontaktlærer. Denne sendes ud i god tid inden mødet. Formanden leder møderne. (For de små elevråd støtter kontaktlæreren i nødvendigt omfang) Referat renskrives, af sekretær, til rådets medlemmer, bestyrelse og ledelse og synliggøres på skolens hjemmeside og i avisen

Elevrådets kontaktlærer har ansvar for, at elevrådsarbejdet kan fungere. Kontaktlæreren kan/bør/skal holde sig orienteret om hvilke arbejdsområder elevrådet kan kobles på, og støtter dem i passende omfang i deres arbejde. - Kontaktlæreren har ansvar for at igangsætte valg til elevrådet og for dets konstituering. - Kontaktlæreren har ansvar for den demokratiske disciplin og tjekker at referater, dagsordner og møder sker i henhold til elevrådets formål. - Kontaktlæreren er forbindelsesleddet mellem skolens lærere, ledelse, bestyrelse og elevrådet.

Klassernes talerør: Det er vigtigt, at der gives tid til elevrådsarbejdet i klasserne. Eleverne er afhængige af opbakning fra lærerne for at være trygge og have lyst til at udføre deres arbejde som elevrådsrepræsentanter. - Klasselæreren bør/skal medvirke aktivt i klassens valg af elevrådsrepræsentanter. - At der afsættes tid både før og efter et elevrådsmøde til orientering på klassen.

Skolelederen kan/bør/skal deltage aktivt i elevrådsarbejdet. Det giver et indtryk af, at deres arbejde værdsættes på højeste plan. Skolelederen kan inviteres til møder, på foranledning af rådet og kontaktlæreren.

Skolebestyrelsen: Det er vigtigt at eleverne er klar over, hvilke krav og forventninger skolebestyrelsen har til dem. Kontaktlæreren er ansvarlig for at være bindeled mellem skolebestyrelse og elevråd.