Evaluering


Evaluering af undervisningen for skoleåret 2022-23 finder du HER

Evaluering generelt på Sydvestmors Friskole 


Skolens samlede evaluering af de enkelte fag og overordnet set, bliver lavet i uge 26 hvert år. Disse bliver offentliggjort på hjemmesiden.


Skolen er i henhold til friskoleloven forpligtet til at evaluere løbende elevernes udbytte af undervisningen. Evalueringen skal sikre, at der er tilstrækkelig fokus på elevens udbytte og progression af undervisningen. Undervisningen skal tilrettelægges således at den tilgodeser den enkelte elevs behov og forudsætninger.

Sydvestmors Friskole ønsker at ansvaret gennem fagene, undervisningen og pædagogikken er et ansvar som skabes gennem dialog mellem lærer, elever og forældre.

Evalueringsplanen har det formål at være et internt værktøj, der kan støtte op om konstruktive udviklingsprocesser og samtidig være synlig som skolens evalueringspraksis. Forældre og elever skal løbende via samtaler orienteres om test og udbyttet af undervisningen. Valg af form og metode afhænger af faget, klasserne, trinnet og undervisningsformen.

Skolen udarbejder en opfølgningsplan på baggrund af evalueringens resultat for fagene, eleverne og klasserne, som evalueres på lærermøder og pædagogisk dag efter skoleårets afslutning. På baggrund heraf beskriver vi, hvad vi har lært, og hvilke nye tiltag vi sætter i gang på den baggrund. I forbindelse med arrangementer og emneuger er der altid en evaluering og justering. Ligeledes er der opfølgning og samtaler med alle eleverne.

Samtlige lærer sammenholder egen undervisning med fælles mål, samt evaluering. Disse tages overordnet op som ovenfor beskrevet årligt.

Grundet Corona situationen har Sydvestmors Friskole valgt samme fokusområde som sidste skoleår. Vi har af samme grund ikke kunne evalueret fyldestgørende for læseindsatsen, som ikke har været optimalt. Vi bruger læsetest-systemet EVALD, som vil være en intern evalueringsform.


Fokusområderne er for skoleåret 23/24

Fokusområdet for skoleåret 23/24:

-Prioritering af læsning i skoletiden

-Fokus for fortælling som fag

 

Målene er opstillede mellem personalet og skolelederen. Evalueringen sker undervejs  på lærer- og bestyrelsesmøderne. Evalueringen vil vedr. fortællingen evalueres før sommerferien i tilfælde af, at vi vender tilbage til traditionelt undervisning af fagene, kristendom, religion og historie. Resultatet af evaluering af skolens samlede undervisning ses i den tilsynsførendes rapport, som bliver præsenteret på den årlige generalforsamling. Resultaterne finder du HER.  

I fht resultatet af skoleåret 2020-2021 siger tilsynsførende Annelise Nielsen konkluderende at:

"Ud fra det jeg erfarer og det jeg ser er jeg overbevist om, at Sydvestmors Friskskole lever op til de gældende regler

for at drive en friskole og at undervisningen står mål med det man almindeligvis kræver i folkeskolen.

Jeg ser en skole, hvor der er struktur og mål med undervisningen. Skoledagen er indholdsrig og der arbejdes både

med lærebogssystemer og digital undervisning. Den digitale undervisning er inddraget fra de yngste årgange og

hele vejen op til 9. årg.

Omgangstonen mellem elever og voksne understøtter min opfattelse af, at man på skolen opdrager og danner til "frihed og folkestyre og deltagelse i demokratiske processer"....

..."De øjebliksbilleder, jeg ser og oplever ved mine besøg, fortæller mig om en friskole, hvor det at drive fri skole efter gældende regler bliver taget meget alvorligt og gribes professionelt an".


Undervisningsmiljø

Minimum hvert 3. år laves der en trivsels/undervisningsmiljø vurdering. Du kan finde den seneste HER og HER

Elevsamtaler                                                                                                                                             

Kontaktlæreren holder jævnligt en formel samtale med eleven om trivsel og læring. Ligeledes stilles der mål, som man evaluerer på når det er nået.

Skolehjemsamarbejde                                                                                                                                                     

Forældrene "fører tilsyn med/evaluerer undervisningen". Det sker på følgende måder:

Skolehjemsamtale foregår halvvejs i skoleåret - her drøftes elevens standpunkt og trivsel. I tilfælde at kritik, gives denne videre til skolelederen. I disse tilfælde tages evt. kontakt til de pågældende forældre, ligesom kritikken drøftes med de respektive lærere. På baggrund heraf laves en evt. handlingsplan ,med efterfølgende tilbagemelding fra forældrene.

På forældremøderne er der lejlighed til at drøfte mere generelle ting fra skolens hverdag og overordnet undervisningsplan - eks emneuger, arrangementer ol

Forældrene modtager, som udgangspunkt, nyhedsbrev hver uge - her kan de følge med i hverdagen på skolen

Forældrene kan til hver en tid få en samtale både med lærer og skoleleder, ligesom skolen også indkalder ved behov udover det skitserede. Vi betragter det som en gensidig forpligtelse at sørge for at kommunikationen foregår.


Karakter                                                                                                                                                                                     

I de ældste klasser vil eleverne gradvist blive præsenteret for karaktergivning. Vi er opmærksomme på, at et tal ikke kan stå alene. Resultater (karakter) og overgangsfrekvenser (overgange til anden uddannelse finder I på Undervisningsministeriets hjemmeside. Klik HER

Terminsprøve og Afgangsprøver

Vi introducerer eleverne til den kommende prøvesituation ved terminsprøver.

Efter 9. årgang kan eleverne deltage i folkeskolens afgangsprøver.

Videreuddannelse/studieparathed

Vi har et tæt samarbejde med Morsø Kommunes KUI-vejleder, se https://www.mors.dk/borger/boern-unge-og-familier/skole/den-kommunale-ungeindsats-kui.

KUI /UU vejlederen står for elevsamtaler om forberedelse til fremtiden efter grundskoleforløbet på Sydvestmors Friskole, samt vurdering om studieparathed til videre uddannelsesforløb, Brobygning, Praktik, Skills.

Praktisk/musiske fag:                                                                                                                                                                                      

Vi vælger som skole at give en karakter i 8. klasse for Madkundskab, da de andre fag som Håndværk og Design samt Musik er under udbygning, så det selvstændigt kan blive et valg af fag til denne eksamensform.

Projektopgaven                                                                                                                                                                  

Alle klassetrin arbejder med projekt - går på tværs af skolens fag og emner, og lærerne hjælper med at tilrettelægge og differentiere undervisningen, så den tilgodeser den enkelte elevs mulighed for at arbejde med. I løbet af projektugen arbejder eleverne – alene eller i grupper – med deres problemstilling. Fremlæggelsen sker enkeltvis eller gruppevis og finder sted i forlængelse af de fem sammenhængende skoledage. Lærerne bedømmer og evaluerer projektopgaven med en mundtlig tilbagemelding til de yngste klasser og både en skriftlig udtalelse, mundtlig evaluering og en karakter i 8. og 9. klasse.                                                                                                                                                  

Læsevejledning                                                                                                                                                                   

På Sydvestmors Friskole har vi et læsevejlederteam, som står for den overordnede evaluering af børnenes progression i de danskfaglige områder. I indskolingen bruges materialet “Læseevaluering” som evaluerings- materiale. I efteråret og foråret tages prøverne af læsevejlederen som retter og afholder opfølgningsmøde med danskunderviseren på den pågældende årgang. Opfølgningsmødet har fokus på den fremadrettede læseundervisning for den enkelte elev og på klassebasis.                             

På mellemtrinnet og i udskolingen evalueres eleverne både forår og efterår i ST-prøverne. Også her afholdes og rettes prøverne af læsevejlederen. Efterfølgende afholdes et opfølgningsmøde med danskunderviseren, med fokus er på den fremadrettede staveundervisning. Vi bruger “EVALD”, fra specialpædagogisk forlag til testning af mellemtrinnet.

Matematikvejledning                                                                                                                                         

Matematiktest foretages to gange om året, som ligeledes gennemgås af matematiklærerne, som bruger forskellige evalueringsmetoder.                                                                 

Vi har i januar 2020 sendt matematiklærer på vejlederdiplommodul og blev færdig med 1. modul juni 2020, der er 6 moduler i alt. Læreren fortsætter udd. efter barsel. Evalueringsskema under udarbejdelse, indtil da bruger skolen både MG og MT test som evalueringsværktøj for matematiklæreren.

PAS vurdering                                                                                                                                                         

Skolen udarbejder PAS vurderinger i samarbejde med forældrene, når der er usikkerhed omkring elevens læring. PAS testen vurdere elevens kompetencer og potentialer, og understøtter den måde vi arbejder på, helhedstænkende på det sociale og pædagogiske område. Vi ønsker at styrke elevernes ressourcer og kompetencer. Dokumentere de pædagogiske resultater og udvikle konkret pædagogiske handleplaner, der er med til at højne en enkeltes læring og trivsel. Denne gennemgås efterfølgende med lærerne omkring eleven og bruges i forældresamtale.

Logbog                                                                                                                                                                    

Stort set alle skolens elever samt SPS-eleverne har en logbog, som lærerne skriver i. Alt omkring samarbejdet med eleven, forældrene, PPR og familieafdelingen får en note. Noterne bruger vi til at korrigere de indsatser og mål, der stilles for eleverne. Andre elevformer som SMITTEmodel ligger i fysiske mapper på de elever, som er tilknyttet Udviklingsmøder med PPR, hvor leder, lærer, forældre og konsulent indgår i arbejdet.

Ordblindhed                                                                                                                                                                           

Vi risikotester elever i 0. og 1. kl. Testen anvendes tidligst på 3. årgang til at identificere ordblindhed blandt elever, hvor der er begrundet mistanke om ordblindhed. Vi tilbyder testen hvis, en elev viser tydelige tegn på læse, skrive og stavevanskeligheder for at skabe afklaring og give grundlag til, hvordan eleven kan hjælpes bedst muligt og kunne tilrettelægge en individuel undervisning, der er tilpasset eleven så det får de bedst mulige betingelser. Ordblindetesten anvendes af læsevejlederen.

Tilsynsførende                                                                                                                                                                  

Lovpligtig evaluering både med lærerens selvevaluering og tilsynsførendes regelmæssige besøg jf Friskole-lovens §9. Tilsynsførende Annelise Nielsen som er certificeret Styrelsen for undervisning og kvalitet, aflægger årligt sin rapport på skolens generalforsamling. Du finder tilsynsrapport HER

Elever som har brug for ekstra hjælp                                                                                                                            

Ifht til SPS eleverne er der årligt gennemgang af handleplaner med PPR, forældre og lærer. Derudover kan der forekomme udviklingsmøder. Der er ligeledes tæt skole/hjem samarbejde med forskellige aftaler, hvis der i en periode er udfordringer. Ligeledes er der en Procedure for forskellige tiltag i et samarbejde mellem skole, forældre og PPR v/ Morsø Kommune.

SSP samarbejde

Sydvestmors Friskoles leder er en del af Morsø kommunes Skole-Social-Politi, som er et tværfagligt samarbejde Ungdomsskolen er tovholdere for og som skal være med til at skabe gode og trygge rammer for børn og unge samt forebygge, at børn og unge begår kriminalitet eller samles i fritiden omkring "ikke acceptable" aktiviteter.

Vi er som skole ikke direkte forpligtiget til at udføre kriminalpræventiv arbejde. I lovens formålsparagraf nævnes det, at den enkelte elev skal opnå en alsidig personlig udvikling, og herigennem have kendskab til egne muligheder og danne sig en baggrund for at kunne tage stilling og handle. I arbejdet er der forskellige tværgående emner og problemstillinger som belyses for vores elever, og dermed er det åbenlyst, at det kriminalpræventive arbejde er en del af denne opgave.

Skolen har ligeledes brugt Ungdomsskolens koordinatorer til forældremøder om fx online mobning, adfærd på nettet, billeddeling etc.

Forældrehåndbog

Vi har arbejdet på en forældrehåndbog. I den kan du bla læse om: Beredskabsplaner for eks vold, handleplaner for mobning og retningslinier for forældrerådet. Du finder den HER

Personalemøder

Der er ugentlige personalemøder, hvor der bliver evalueret på bla undervisning, elevers trivsel o.l.

Bestyrelsesmøder

Der er bestyrelsesmøder ca. 6 gange om året. Her fremlægges og evalueres skolens dagligdag. Og ca 1 gang om året revurderes værdigrundlag o.l.

Pædagogiske dage

Vi har 2 pædagogiske dage om året. Her drejer det sig om de overordnede linjer for skolen, værdigrundlag og evaluering.