Evaluering

Evaluering på Sydvestmors Friskole

Elevsamtaler

Kontaktlæreren holder jævnligt en formel samtale med eleven om trivsel og læring. Ligeledes stilles der mål, som man evaluerer på når det er nået.

Skolehjemsamarbejde

Skolen er i tæt samarbejde med forældrene, formelt er der en skolehjem samtale halvvejs i skoleåret. Ligeledes er der to fælles forældremøder, hvor der er gennemgang af årsplaner og emner som er aktuelle for skolen og samfundet.

Karakter

I de ældste klasser vil eleverne gradvist blive præsenteret for karaktergivning. Vi er opmærksomme på, at et tal ikke kan stå alene. Resultater (karakter) og overgangsfrekvenser (overgange til anden uddannelse finder I på Undervisningsministeriets hjemmeside. Klik HER

Vi har et tæt samarbejde med Morsø Kommunes KUI-vejleder, se https://www.mors.dk/borger/boern-unge-og-familier/skole/den-kommunale-ungeindsats-kui.

KUI /UU vejlederen står for elevsamtaler om forberedelse til fremtiden efter grundskoleforløbet på Sydvestmors Friskole, samt vurdering om studieparathed til videre uddannelsesforløb, Brobygning, Praktik, Skills.

Praktisk/musiske fag:

Vi vælger som skole at give en karakter i 8. klasse for Madkundskab, da de andre fag som Håndværk og Design samt Musik er under udbygning, så det selvstændigt kan blive et valg af fag til denne eksamensform.

Projektopgaven:

Alle klassetrin arbejder med projekt - går på tværs af skolens fag og emner, og lærerne hjælper med at tilrettelægge og differentiere undervisningen, så den tilgodeser den enkelte elevs mulighed for at arbejde med. I løbet af projektugen arbejder eleverne – alene eller i grupper – med deres problemstilling. Fremlæggelsen sker enkeltvis eller gruppevis og finder sted i forlængelse af de fem sammenhængende skoledage. Lærerne bedømmer og evaluerer projektopgaven med en mundtlig tilbagemelding til de yngste klasser og både en skriftlig udtalelse, mundtlig evaluering og en karakter i 8. og 9. klasse.

Læsevejledning

På Sydvestmors Friskole har vi et læsevejlederteam, som står for den overordnede evaluering af børnenes progression i de danskfaglige områder. I indskolingen bruges materialet “Læseevaluering” som evaluerings- materiale. I efteråret og foråret tages prøverne af læsevejlederen som retter og afholder opfølgningsmøde med danskunderviseren på den pågældende årgang. Opfølgningsmødet har fokus på den fremadrettede læseundervisning for den enkelte elev og på klassebasis.

På mellemtrinnet og i udskolingen evalueres eleverne både forår og efterår i ST-prøverne. Også her afholdes og rettes prøverne af læsevejlederen. Efterfølgende afholdes et opfølgningsmøde med danskunderviseren, med fokus er på den fremadrettede staveundervisning. Der arbejdes i øjeblikket på at finde et materiale til læseevalueringen af mellemtrin og udskoling. Lige nu har vi materialet “EVALD”, fra specialpædagogisk forlag til gennemsyn.

Matematikvejleder

Matematiktest foretages to gange om året, som ligeledes gennemgås af matematiklærerne, som bruger forskellige evalueringsmetoder.

Vi har i januar 2020 sendt matematiklærer på vejlederdiplommodul og blev færdig med 1. modul juni 2020, der er 6 moduler i alt. Læreren fortsætter udd. efter barsel. Evalueringsskema under udarbejdelse, indtil da bruger skolen både MG og MT test som evalueringsværktøj for matematiklæreren.

PAS vurdering

Skolen udarbejder PAS vurderinger i samarbejde med forældrene, når der er usikkerhed omkring elevens læring. PAS testen vurdere elevens kompetencer og potentialer, og understøtter den måde vi arbejder på, helhedstænkende på det sociale og pædagogiske område. Vi ønsker at styrke elevernes ressourcer og kompetencer. Dokumentere de pædagogiske resultater og udvikle konkret pædagogiske handleplaner, der er med til at højne en enkeltes læring og trivsel. Denne gennemgås efterfølgende med lærerne omkring eleven og bruges i forældresamtale.

LOGBOG

Stort set alle skolens elever samt SPS-eleverne har en logbog, som lærerne skriver i. Alt omkring samarbejdet med eleven, forældrene, PPR og familieafdelingen får en note. Noterne bruger vi til at korrigere de indsatser og mål, der stilles for eleverne. Andre elevformer som SMTTEmodel ligger i fysiske mapper på de elever, som er tilknyttet Udviklingsmøder med PPR, hvor leder, lærer, forældre og konsulent indgår i arbejdet.

Dansk som Andetsprog

Vi tilbyder vore andetsprogselever et ekstra løft. Det er individuelle samtaler og opgaver, og fremmøde registreres af læreren.

Ordblinde

Testen anvendes på 3. årgang til at identificere ordblindhed blandt elever, hvor der er begrundet mistanke om ordblindhed. Vi tilbyder testen hvis, en elev viser tydelige tegn på læse, skrive og stavevanskeligheder for at skabe afklaring og give grundlag til, hvordan eleven kan hjælpes bedst muligt og kunne tilrettelægge en individuel undervisning, der er tilpasset eleven så det får de bedst mulige betingelser. Ordblindetesten anvendes af læsevejlederen.

Tilsynsførende

Lovpligtig evaluering både med lærerens selvevaluering og tilsynsførendes regelmæssige besøg jf Friskole-lovens §9. Tilsynsførende Annelise Nielsen som er certificeret Styrelsen for undervisning og kvalitet, aflægger årligt sin rapport på skolens generalforsamling (se rapporten på skolens hjemmeside www.svmf.dk).

Elever som har brug for ekstra hjælp

Ifh til SPS eleverne er der årligt gennemgang af handleplaner med PPR, forældre og lærer. Derudover kan der forekomme udviklingsmøder. Der er ligeledes tæt skole/hjem samarbejde med forskellige aftaler, hvis der i en periode er udfordringer. Ligeledes er der en Procedure for forskellige tiltag i et samarbejde mellem skole, forældre og PPR v/ Morsø Kommune.

SSP samarbejde

Sydvestmors Friskoles leder er en del af Morsø kommunes Skole-Social-Politi, som er et tværfagligt samarbejde Ungdomsskolen er tovholdere for og som skal være med til at skabe gode og trygge rammer for børn og unge samt forebygge, at børn og unge begår kriminalitet eller samles i fritiden omkring "ikke acceptable" aktiviteter.

Vi er som skole ikke direkte forpligtiget til at udføre kriminalpræventiv arbejde. I lovens formålsparagraf nævnes det, at den enkelte elev skal opnå en alsidig personlig udvikling, og herigennem have kendskab til egne muligheder og danne sig en baggrund for at kunne tage stilling og handle. I arbejdet er der forskellige tværgående emner og problemstillinger som belyses for vores elever, og dermed er det åbenlyst, at det kriminalpræventive arbejde er en del af denne opgave.

Skolen har ligeledes brugt Ungdomsskolens koordinatorer til forældremøder om fx online mobning, adfærd på nettet, billeddeling etc.

Forældrehåndbog

Vi har arbejdet på en forældrehåndbog. I den kan du bla læse om: Beredskabsplaner for eks vold, handleplaner for mobning og retningslinier for forældrerådet. Du finder den HER

Personalemøder

Der er ugentlige personalemøder, hvor der bliver evalueret på bla undervisning, elevers trivsel o.l.

Bestyrelsesmøder

Der er bestyrelsesmøder ca. 6 gange om året. Her fremlægges og evalueres skolens dagligdag. Og ca 1 gang om året revurderes værdigrundlag o.l.

Pædagogiske dage

Vi har 2 pædagogiske dage om året. Her drejer det sig om de overordnede linjer for skolen, værdigrundlag og evaluering.