Undervisning

Undervisningen


Vores undervisning foregår i nye special indrettede undervisningslokaler eller i de mange andre faciliteter skolen råder over - så som to haller, motionscenter, musik lokaler, sløjd, fysik, naturfag, kunst, kantine, kiosk og frem for alt meget store udenomsarealer med boldbaner, gynger, sandkasse m.m. Derudover bruger vi det naturskønne område skolen ligger i, tæt på strand og skov.

Vi underviser på et højt fagligt niveau - på alle områder - med stor differentiering og opmærksomhed på hver elevs potentiale og profil! Det betyder, at vi benytter os af mange forskellige materialer, metoder og en fleksibel organisering af undervisningen.

Her på skolen har mellemtrinnet det vi i gamle dage kaldte P-fag, de har to timers madlavning, Musik og Krea.

Her kan du finde statistik vedr karakter for skoleåret 2017-18

Karakterfordeling,- klik HER

Karaktergennemsnit - klik HER


Evaluering

Elevsamtaler

Kontaktlæreren holder jævnligt en formel samtale med eleven, hvor trivsel og læring drøftes.

Skole-hjemsamtaler

Mindst to gange om året mødes skole og hjem for at drøfte elevens skolegang og udvikling.

Karakterer

I de ældste årgange vil eleverne gradvist blive præsenteret for karaktergivning.

Terminsprøve og Afgangsprøver

Vi introducerer eleverne til den kommende prøvesituation ved terminsprøver.

Efter 9. årgang kan eleverne deltage i folkeskolens afgangsprøver.

Resultater (Karakter) og overgangs-frekvenser (overgang til anden uddannelse) finder du på Undervisningsministeriets hjemmeside: Klik her

Undervisningsmiljøvurdering

Vi har evalueret undervisningsmiljø og elevernes trivsel via "Ministeriet for børn,undervisning og ligestillings værktøj "Trivselsmåling"

Se de seneste rapporter her.

Fokuspunkt 1: Læsning.

Vi vil gerne give vores elever den bedst mulig start med læsning og samtidig fastholde de gode vaner og få øget deres læsetempo, så de har de bedste forudsætninger til eksamen i 9. årgang.

•De voksne skal tilbydes kurser/opdatering omkring læsningen.

•Læsning skal være et fast punkt på lærermøderne, hvor vi kan tage de pædagogiske og didaktiske snakke.

•Der skal være et fast læsebånd, hvor eleverne inddeles på tværs af årgange i følgende grupperinger:

*Læsehestene: De der kan og gør det:0)

*Læseæsler: De der kan, men lige skal under opsyn, for at gøre det:0

*Lige ved og næsten: De der næsten har knækket læsekoden:0)

*Kaptajn Carlsens besætning: de der har brug for at lære lydende:0)

*Læseløft: De der har brug for et kærligt skub:0)

•Individuelle læsemål, der evalueres på de årlige skole hjem samtaler.


Friskolen

er det stærke fundament -

fagligt og menneskeligt, hvorfra

den enkelte elev føler sig rustet til livet!