Elever med særlige forudsætninger

Elever med særlige forudsætninger


FOLKESKOLELOVEN: Folkeskolen skal grundlæggende tilgodese alle børns læring og trivsel. Børn med særlige behov skal så vidt muligt ikke udskilles til særlige undervisningstilbud, men undervises sammen med deres kammerater i den almene undervisning. Det skal ske med den nødvendige støtte og hjælpemidler.

Undervisning der understøtter inklusion.

For at understøtte at elevernes udvikling og læring i videst mulig omfang kan finde sted i den almindelige undervisning, har kommuner og skoler mulighed for at give støtte til elever og tilrettelægge undervisningen på måder, som kan understøtte inklusionen af elever med særlige behov i den almindelige klasse. Der kan blandt andet anvendes holddannelse, undervisningsdifferentiering og supplerende undervisning. Der kan også anvendes tolærerordninger og undervisningsassistenter, som både kan hjælpe den enkelte elev og klassen som helhed.

Faglig støtte

Børn, der har brug for støtte, og som ikke alene kan understøttes ved brug af undervisningsdifferentiering og holddannelse, skal tilbydes supplerende undervisning eller anden faglig støtte. Beslutningen om supplerende undervisning og anden faglig støtte kan sættes i gang af skolen uden inddragelse af pædagogisk-psykologisk rådgivning (PPR).

SYDVESTMORS FRISKOLE:

Støttebehovet hos eleverne på Sydvestmors friskole er forskelligt. Som udgangspunkt foregår støtten på klassen. Nogle gange tages eleven ud i små grupper, hvor der er tilpasset arbejdsopgaver, som eleven kan arbejde videre med i klassesammenhæng.

Som udgangspunkt er det kontaktlæreren, som er tovholder for -hvad det er eleven har brug for både, socialt, fysisk, psykisk og fagligt i samarbejde med støttelæreren, forældrene, PPR og skolelederen.

Læsevanskeligheder:

At være i læsevanskeligheder vil sige, at læsefærdighederne ikke slår til i elevens møde med teksten.

  • Vanskeligheder med sprogforståelse i læsning betyder, at eleven har svært ved at skabe mening og sammenhæng i de tekster, der læses.

  • Vanskeligheder med skriftsproget.

Vi tilbyder Kursusforløb/specialundervisning med bl.a. materialet VAKS.

VAKS (Vælg af KodningsStrategi) har til formål at lære elever fem forskellige ordlæsestrategier. Eleverne lærer en aktiv målrettet angrebsteknik, hvor de overvejer, hvilken strategi der er mest velegnet til at læse bestemt ordmateriale.

Selve undervisningen følger en stram struktur, med repetition af indlært materiale, introduktion til nyt materiale, læse-og stavearbejde i elevbogen, dagens tekstarbejde og en afsluttende sprogleg/spil.

De lærer ikke bare at læse, men også hvordan man læser.


Læsevejledernes opgaver på Sydvestmors friskole

Test af skolens elever to gange om året. (Oktober og Maj )

0.-1.-2. testes med Læseevaluering på begyndertrin.

3.-9. testes med ST prøverne.

Vi arbejder nu med Evald systemet som evalueringsmateriale til læseforståelse og delfærdigheder på mellemtrinet

Analyserer og fortolker resultaterne.

Vejleder og rådgiver årgangenes dansklærere om resultaterne.

Evt. vejleder dansklærere i forhold til læse og skriveudviklingen, herunder læseindlæring, læseforståelse, læsestrategier og stavning.

Evt. metoder og materialevalg.